Szczegółowy regulamin dotyczący części finałowej Mistrzostw jest dostępny TUTAJ


REGULAMIN Warsztatów Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Projekt Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich (dalej także: AMPDO) jest ogólnopolskim turniejem debat oksfordzkich dla studentów polskich uczelni wyższych, którego celem jest rozwinięcie umiejętności studentów w zakresie publicznego przemawiania i nauki merytorycznego, przejrzystego prowadzenia sporu.
2. Warsztaty Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich (dalej także: Warsztaty AMPDO lub Warsztaty) mają na celu promowanie wśród studentów z całej Polski idei turnieju, prezentację formatu, w którym uczestnicy będą debatować, a także sposobu wyłaniania zwycięzcy turnieju. Podczas Warsztatów, wykwalifikowani przedstawiciele największych środowisk debat oksfordzkich w Polsce, przeprowadzą także przyspieszony kurs z wystąpień publicznych.
3. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) określa zasady organizacji Warsztatów AMPDO, w szczególności warunki, które muszą zostać spełnione aby Warsztaty, w konkretnym mieście, mogły zostać zorganizowane.
4. W ramach projektu AMPDO przeprowadzonych może być 64 Warsztatów, w każdym mieście w Polsce. Pierwszych szesnaście Warsztatów może się odbyć pomiędzy 28 listopada 2016 r. a 31 grudnia 2016 r.
§ 2 Organizatorzy i ich obowiązki
1. Organizatorami Warsztatów AMPDO (dalej także: Organizatorzy) są: Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Mówców.
2. Warsztaty są w całości finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów osobowych związanych z organizacją i przeprowadzeniem Warsztatów.
Organizatorzy:
Projekt realizowany dzięki wsparciu:
Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich są finansowane w ramach umowy nr 976/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
3. Osobą odpowiedzialną za koordynację Warsztatów AMPDO jest Koordynator podany do wiadomości publicznej przez Organizatorów na stronie www.ampdo.pl
4. Organizatorzy zapewniają uczestnikom przeprowadzenie Warsztatów przez wykwalifikowanych trenerów, mających doświadczenie zarówno w debatowaniu, wystąpieniach publicznych, jak i prowadzeniu warsztatów z zakresu wystąpień publicznych, a także sędziowaniu lokalnych oraz ogólnopolskich turniejów debat oksfordzkich.
5. Organizatorzy zobowiązują się zapewnić przeprowadzenie czterogodzinnych Warsztatów, w dniu i w godzinach wcześniej umówionych ze osobami zapraszającymi do zorganizowania Warsztatów w konkretnym mieście.
§ 3 Warunki zgłoszenia udziału w Warsztatach AMPDO
1. Warsztaty AMPDO mogą zostać przeprowadzone w każdym mieście w Polsce.
2. Organizatorzy przeprowadzają Warsztaty na zaproszenie pracownika naukowego lub studenta (dalej jako: Zgłaszający). Chęć zaproszenia do organizacji Warsztatów w danym mieście zgłasza się drogą mailową, na adres warsztaty@ampdo.pl
3. Aby Warsztaty mogły się odbyć, spełnione muszą zostać następujące warunki:
a. należy zgromadzić grupę od 10 do 20 studentów lub doktorantów (nie muszą to być studenci będący członkami jednego koła naukowego, a nawet studiujący na jednym uniwersytecie);
b. listę uczestników Warsztatów (zawierającą imiona i nazwiska) należy przesłać organizatorom na adres mail, podany w ust. 2 powyżej;
c. zagwarantowana musi być sala wykładowa, która jest w stanie pomieścić 20 osób, wyposażona w krzesła, co najmniej dwie ławki, a w miarę możliwości także rzutnik lub tablicę do pisania.
4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. Koordynator potwierdza otrzymanie zgłoszenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przeprowadzenia Warsztatów, w przypadku wyczerpania puli 64 zgłoszonych i przeprowadzonych Warsztatów.
4. W przypadku wyraźnego złamania Regulaminu przez Zgłaszającego lub uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów AMPDO